Informacje prawne

Warunki prawne

Ogólne Informacja prawna

 

Witaj na witrynie internetowej McCain!

Nasze witryny internetowe zaprojektowaliśmy, aby służyły pomocą oraz dostarczały informacji i rozrywki. Mamy nadzieję, że cele te udało nam się osiągnąć i liczymy na wskazówki jak jeszcze możemy je udoskonalić.

W zamian prosimy jedynie o przestrzeganie poniższych Warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ korzystanie z naszych witryn internetowych oznacza zgodę na ich przestrzeganie.  Jeśli nie zgadzają się Państwo z podanymi warunkami, prosimy nie korzystać z naszych witryn internetowych.

 

DZIĘKUJEMY ZA WIZYTĘ!

Prawa autorskie ©2012 McCain Foods Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Licencja ograniczona 

O ile zapisy poniższych Warunków nie stanowią inaczej, zgadzacie się Państwo nie wykorzystywać ponownie materiałów zamieszczonych na stronie www.mccain.com lub innych stronach WWW, których operatorem jest firma McCain.  

W szczególności zgadzacie się Państwo nie kopiować, dokonywać dystrybucji, ponownie publikować, przesyłać czy przekazywać jakichkolwiek treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jedyne wyjątki od tej reguły to:

Gdy działacie Państwo jako osoba fizyczna, McCain udziela Wam ograniczoną licencję uprawniającą do wyświetlania na własnym komputerze, drukowania, pobierania i wykorzystywania tekstu podstawowego w postaci HTML, plików dźwiękowych i filmowych oraz innych treści udostępnianych Państwu na naszych witrynach internetowych, wyłącznie w celach prywatnych, informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że:

 1. treści takie nie zostaną przez Was zmodyfikowane lub przeinaczone,
 2. zamieścicie Państwo, nie usuniecie, ani nie zmienicie, i wyświetlicie na każdej kopii tego rodzaju treści powiązany znak towarowy, prawa autorskie lub inne informacje na temat praw właściciela oraz niniejszą ograniczoną licencję.

 

Nie wolno dokonywać dystrybucji, publikacji, przesyłania, ponownego wykorzystywania, ponownego umieszczania lub użycia treści witryny internetowej w celach publicznych lub handlowych, w tym bez ograniczeń tekstu, plików dźwiękowych, filmowych, obrazów i innych treści udostępnionych Państwu na naszych witrynach internetowych.

Zachowujemy pełne i całkowite prawa własności do oprogramowania oraz do wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej.  Nie wolno Państwu dokonywać ponownej dystrybucji bądź sprzedaży materiałów – ani stosować wobec nich techniki odwracania, demontażu lub przekształcać je w inny sposób w formę umożliwiającą ich użytkowanie. Mają tu zastosowanie zwyczajowe wyjątki dotyczące odtwarzania i ponownej dystrybucji treści, które zostały udostępnione mediom.

Wyrażacie Państwo zgodę na to, by nie wykorzystywać żadnych treści McCain w sposób, który sugerowałby jakieś poparcie czy powiązania pomiędzy Państwem lub Waszymi produktami, a produktami McCain. W szczególności nie wolno tworzyć ram wokół części naszych witryn internetowych, ani nie wolno wykorzystywać innych technik zmieniających wizualną prezentację naszych witryn internetowych.

Na mocy niniejszych Warunków nie zostają przyznane żadne prawa dotyczące znaków towarowych firmy McCain. Nieuprawnione użycie znaków towarowych firmy McCain jest ściśle zakazane. Będziemy aktywnie egzekwować nasze prawa.   

 

Zakaz użycia

Nie zezwala się na żadne inne użycie naszych materiałów. Na przykład, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody McCain, nie możecie Państwo, ani też inne osoby za Waszym przyzwoleniem nie mogą bezpośrednio ani pośrednio:

 1. Usuwać z treści znajdujących się na naszych witrynach internetowych informacji o prawach autorskich lub innych informacji na temat praw właściciela, które umieszczono w tych treściach.
 2. Sprzedawać, modyfikować lub próbować modyfikować treści znajdujące się naszych witrynach internetowych, czy też odtwarzać je lub publicznie wyświetlać, wykorzystywać bądź dokonywać ich dystrybucji lub w inny sposób zapewniać dostęp do nich lub wykorzystywać treści umieszczone na naszych witrynach internetowych w celach publicznych, handlowych, nieedukacyjnych lub nieosobistych, w tym bez ograniczeń wykorzystywać je w celach reklamowych, w celu pozyskiwania nowych klientów lub użycia na innych witrynach internetowych.  
 3. Przekazywać jakiekolwiek treści umieszczone na naszych witrynach internetowych innym osobom.
 4. Za wyjątkiem wyraźnego zezwolenia udzielonego w ograniczonej licencji opisanej powyżej, drukować bądź kopiować HTML lub inne oprogramowanie komputerowe, które udostępniono na naszych witrynach internetowych.
 5. Wykorzystywać nasze witryny internetowe w sposób, który może naruszyć, zablokować, nadmiernie obciążyć, zagrozić bezpieczeństwu, negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie, niekorzystnie wpłynąć na lub w inny sposób spowodować nadużycie naszych witryn bądź serwisów, zasobów systemowych, kont, serwerów, sieci, powiązanych witryn internetowych, w tym przez odsyłacze, które są połączone z naszymi witrynami internetowymi lub przez nie dostępne (w tym bez ograniczeń wysyłać, zamieszczać lub w inny sposób przekazywać na naszych witrynach internetowych wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki lub inne pliki bądź programy komputerowe, które są potencjalnie szkodliwe, niszczące lub niebezpieczne lub które mogą nadmiernie lub w sposób nieuzasadniony obciążyć infrastrukturę naszych witryn internetowych; albo też wykorzystywać roboty, pająki albo inne automatyczne programy lub urządzenia bądź procesy manualne do monitorowania, kopiowania, streszczania lub pozyskiwania informacji z naszych witryn internetowych w inny sposób lub z treści umieszczonych na naszych witrynach internetowych w całości lub w części).  
 6. Korzystać lub usiłować korzystać z konta, hasła lub innych informacji należących do kogoś innego w związku z naszymi witrynami internetowymi; tworzyć fałszywą tożsamość lub korzystać z takowej na naszych witrynach internetowych bądź podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub w inny sposób błędnie przestawiać swoje powiązania z inną osobą lub podmiotem; usiłować uzyskać nieupoważniony dostęp do naszych witryn internetowych; lub wysyłać do naszych witryn internetowych lub firmy McCain informacje, które są niekompletne, nieprawdziwe lub niedokładne.
 7. Zakłócać innym osobom lub ingerować w ich korzystanie z naszych witryn internetowych lub powiązanych witryn internetowych, w tym przez odsyłacze, bądź z usług tam oferowanych.
 8. Usuwać lub zmieniać treści umieszczone na naszych witrynach internetowych.

 

Przestrzeganie prawa

Wyrażacie Państwo zgodę na to, że jesteście wyłącznie odpowiedzialni za podjęte działania lub przekazane informacje w ramach Waszego korzystania z treści umieszczonych na naszych witrynach internetowych oraz za przestrzeganie wszystkich przepisów, które regulują lub mogą regulować Wasze działania lub korzystanie z treści umieszczonych na naszych witrynach internetowych. Firma McCain zbada przypadki naruszenia owych przepisów i może współpracować z właściwymi organami w ramach dochodzenia przeciwko użytkownikom dopuszczającym się owych naruszeń. Firma McCain w każdym czasie zastrzega sobie prawo do wyjawienia wszelkich informacji dotyczących korzystania przez Was z treści naszych witryn internetowych, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów, regulacji prawnych lub żądania organów państwowych.

 

 Dodatkowe warunki użytkowania  

Użytkowanie pewnych obszarów naszych witryn internetowych może być regulowane poprzez dodatkowe warunki użytkowania (w tym warunki regulujące określone promocje, konkursy lub inne programy na naszych witrynach internetowych), dalej „Dodatkowe warunki użytkowania”. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że korzystając z owych obszarów, lub z ich części, będziecie przestrzegać Dodatkowych warunków użytkowania owych obszarów. Niniejsza Umowa Użytkownika wraz z Dodatkowymi warunkami użytkowania stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a firmą McCain w zakresie przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pisemne bądź ustne pomiędzy Państwem, a firmą McCain lub jej podmiotami stowarzyszonymi w tym zakresie. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową Użytkownika a Dodatkowymi warunkami użytkowania, obowiązują zapisy Umowy Użytkownika.

 

 

Jurysdykcja i prawo właściwe

Jeśli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, materiały umieszczone na naszych witrynach internetowych mają dostarczać informacje na temat firmy McCain i jej produktów.

Informacje dotyczące produktów i usług firmy McCain ogólnie mają zastosowanie na całym świecie ale pewne konkretne informacje mogą nie mieć zastosowania w Państwa kraju. Opakowania mogą się różnić w zależności od miejscowych przepisów i preferencji. Nie wszystkie produkty oferowane są we wszystkich regionach. Informacje dotyczące produktów i opakowań dostępnych w Państwa kraju można uzyskać u miejscowych detalistów. Firma McCain nie składa żadnych zapewnień, że materiały umieszczone na niniejszej witrynie internetowej są właściwe lub dostępne do użycia w innych krajach poza Kanadą. 

McCain sprawuje kontrolę nad swoimi witrynami internetowymi i obsługuje je z centrum Global Technology Centre we Florenceville, w prowincji Nowy Brunszwik, w Kanadzie. Jeśli korzystacie Państwo z naszych witryn internetowych z lokalizacji znajdujących się poza Kanadą, ponosicie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w obszarze swojej jurysdykcji.

W przypadku sporu wynikającego z korzystania przez Was z naszych witryn z lokalizacji znajdujących się poza Kanadą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spór ten rozstrzygany będzie zgodnie z prawempolskim obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich sporów będą sądy polskie, a Państwo niniejszym poddajecie się wyłącznej jurysdykcji tych sądów.

W przypadku niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy, zapis taki traktowany jest jako rozdzielny z pozostałymi jej zapisami i nie wpływa on na ważność i wykonalność pozostałych zapisów.

 

Brak gwarancji

Choć dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane Państwu informacje były aktualne i dokładne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie materiały znajdujące się na naszych witrynach są bezbłędne i kompletne. Firma McCain nie gwarantuje jakości, rzetelności, aktualności czy kompletności stwierdzeń, oświadczeń bądź informacji zamieszczonych na naszych witrynach internetowych. Ponadto, McCain nie składa żadnych zapewnień co do przydatności informacji zamieszczonych na naszych witrynach internetowych do określonych celów.

WSZELKIE INFORMACJE, PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI I PORADY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NASZYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH LUB PRZEZ NIE UDOSTĘPNIANE, OBEJMUJĄCE TEKSTY, GRAFIKĘ, ODSYŁACZE, ANIMACJE, JĘZYK SKRYPTOWY JAVA, COOKIES (TZW. CIASTECZKA), PRODUKTY I MATERIAŁY, ZAMIESZCZANE SĄ NA ZASADZIE „AS IS” (W FORMIE WIDOCZNEJ W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ UŻYTKOWNIKA) BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH. PONADTO, MCCAIN NIE GWARANTUJE BEZBŁĘDNEJ PRACY WITRYNY INTERNETOWEJ ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NASZE WITRYNY INTERNETOWE I ICH SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

Bez ograniczenia powyższych zapisów, firma McCain nie gwarantuje, że:

 1. Materiał charakteryzuje się określonym poziomem pokupności lub nadaje się do określonego celu.
 2. Elementy funkcjonalne zamieszczone w materiałach działają w sposób nieprzerwany lub są wolne od błędów.
 3. Wady zostaną naprawione.
 4. Nasze witryny internetowe lub serwery, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 5. Poprawne zastosowanie się do zawartych w materiałach instrukcji, wskazówek lub przepisów zapewni uzyskanie pożądanych wyników. (Uważamy, że nasze przepisy są świetne, ale nie mamy wpływu na warunki panujące w Państwa kuchni i domu).

 Oprócz powyższego, ponoszą Państwo (a nie firma McCain) całkowity koszt niezbędnej konserwacji, napraw czy poprawek wynikających z Waszego korzystania z witryn internetowych McCain.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności: Witryny powiązane przez odsyłacze

Na naszych witrynach internetowych zamieszczamy czasem odsyłacze do innych stron WWW.  Nie oznacza to jednak naszego poparcia dla treści, produktów bądź usług oferowanych na tych stronach.   Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących treści czy rzetelności materiałów przedstawionych na tych stronach.  Decyzję o wejściu, poprzez odsyłacz, na strony osób trzecich podejmują Państwo na własne ryzyko i bez pozwolenia firmy McCain.  W przeglądarce internetowej można sprawdzić Jednolity Lokalizator Zasobów (URL), informujący czy nadal znajdujecie się Państwo na stronie, której operatorem jest McCain czy przeszliście Państwo na inną witrynę.

Nie twierdzimy, że firma McCain jest prawnie upoważniona do wykorzystywania symboli znaków towarowych, nazw handlowych, logo czy praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych przez odsyłacze, ani że jakaś witryna powiązana przez odsyłacze jest upoważniona do wykorzystywania symboli znaków towarowych, nazw handlowych, logo czy praw autorskich firmy McCain. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że nie będziecie bezpośrednio wskazywać ani umieszczać na stronie internetowej odsyłaczy do treści umieszczonych na naszych witrynach internetowych bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody McCain. Firma McCain zastrzega sobie prawo wyłączania odsyłaczy ze stron internetowych osób trzecich do naszych witryn internetowych. 

Użytkownikom naszej witryny internetowej możemy okresowo zapewnić dostęp do określonych specjalistycznych treści i interaktywnych usług, dzięki którym możecie Państwo wyświetlić lub zamieścić informacje lub materiały oraz do określonych narzędzi oprogramowania, które możecie wykorzystać do różnych celów, w tym do odtwarzania muzyki udostępnionej na naszej witrynie internetowej, kontaktowania się z innymi użytkownikami lub do tworzenia treści. Owe usługi i oprogramowanie, informacje i materiały udostępniane przez witrynę internetową oraz całe oprogramowanie wykorzystane do udostępniania witryny są i pozostaną wyłączną własnością firmy McCain, jej podmiotów stowarzyszonych i ich licencjodawców oraz dostawców, ponadto są chronione na mocy praw autorskich, praw do znaków towarowych, patentów i/lub innych praw własności i właściwych przepisów. 

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma McCain, jej zarząd, kierownictwo i pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody szczególne, pośrednie, wtórne czy moralne (domniemane), wynikające z użycia lub powstałe w związku z zastosowaniem informacji udostępnionych na naszych witrynach internetowych, czy to z powodu niedotrzymania umowy czy popełnienia czynu niedozwolonego (w tym bez ograniczeń z zaniedbania) lub z innych powodów.

Powyższe obejmuje, m.in. szkody lub obrażenia ciała spowodowane:

 1. skorzystaniem (lub niemożnością skorzystania) z witryn internetowych,
 2. skorzystaniem (lub niemożnością skorzystania) ze strony, do której odsyłacz znajduje się na naszych witrynach internetowych,
 3. wadliwym działaniem,
 4. skorzystaniem (lub niemożnością skorzystania) z treści stworzonych przez użytkownika naszej witryny internetowej,
 5. błędem,
 6. pominięciem,
 7. zakłóceniami,  
 8. wadą,
 9. opóźnieniem działania lub przekazu,
 10. wirusem komputerowym,
 11. awarią łącza. 
    

Należy mieć na uwadze, iż nie ponosimy odpowiedzialności odszkodowawczej, obejmującej:

 1. Odszkodowanie bezpośrednie z tytułu poniesionych strat lub obrażeń ciała.  
   Utraty zysków.
 2. Odszkodowanie oczekiwane z tytułu poniesionych strat lub obrażeń ciała (w języku prawniczym „szkody pośrednie”).
 3. Inne, różnego typu odszkodowania i wydatki wynikające bezpośrednio z poniesionych strat lub obrażeń ciała (w języku prawniczym „szkody uboczne”).

Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności nawet w przypadku zaniedbania z naszej strony lub poinformowania naszego upoważnionego przedstawiciela o możliwości wystąpienia tego rodzaju szkód bądź w przypadku jednoczesnego wystąpienia obu tych okoliczności.

 

  Przekazane materiały

Firma McCain nie przyjmuje ani nie rozpatruje twórczych pomysłów, sugestii lub materiałów innych niż te, o które konkretnie się zwróciła. W związku z tym prosimy nie przysyłać do nas tego rodzaju materiałów. Jeśli, pomimo tej prośby, przekażą nam Państwo materiały:

 • Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje przekazane firmie McCain za pośrednictwem naszych witryn internetowych (za wyjątkiem informacji, które obiecujemy chronić zgodnie z Polityką Prywatności) stają się naszą własnością, także w przypadku późniejszego rozwiązania niniejszej umowy.

 Oznacza to, że ...

 1. Nie jesteśmy zobowiązani do traktowania przedłożonych w ten sposób materiałów jako poufnych.
 2. Nie mogą nas Państwo zaskarżyć o odszkodowanie za wykorzystanie przekazanych przez Państwa pomysłów (m.in. włącznie z pomysłami dotyczącymi produktów i reklamy).
 3. Możemy wykorzystać przedłożone lub podobne materiały w dowolnym celu, bez dokonywania za nie płatności na rzecz Państwa lub innej osoby.
 4. Jesteśmy wyłącznym właścicielem wszelkich obecnych i przyszłych praw dotyczących przedłożonych materiałów.  Zgadzają się Państwo nie zaznaczać w przedłożonych materiałach żadnych praw własności (obejmujących, m.in. prawa autorskie, znaki towarowe, zapisy dotyczące nieuczciwej konkurencji lub dorozumianą umowę), cedują Państwo na nas swoje prawa autorskie i zrzekają się Państwo wszelkich praw osobistych do prac objętych prawami autorskimi. 
 5. Uznają Państwo swoją odpowiedzialność za przedłożone materiały – innymi słowy potwierdzają Państwo swoją (nie naszą) całkowitą odpowiedzialność za przedłożone materiały, włącznie z ich legalnością, rzetelnością, właściwością, oryginalnością i prawami autorskimi.

  

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzacie się Państwo zwolnić firmę McCain z odpowiedzialności i zabezpieczyć od wszelkich roszczeń, w tym jej zarząd, kierownictwo i pracowników oraz inne osoby, które należy zwolnić z odpowiedzialności zgodnie z warunkami i zasadami regulującymi określone promocje, konkursy i inne programy na naszych witrynach internetowych, zwane dalej łącznie „Osobami zwolnionymi” z całej odpowiedzialności, która dotyczy lub wynika z korzystania przez Państwo z naszych witryn internetowych, w tym dotyczy wszelkiego rodzaju obrażeń ciała, strat lub szkód. Uznajecie Państwo i zgadzacie się, że Osoby zwolnione nie złożyły żadnych zapewnień, nie udzieliły gwarancji czy warunków w zakresie naszych witryn internetowych i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

 

 

Własność intelektualna

Firma McCain jest właścicielem praw intelektualnych do zawartości całego programowania podstawowego lub uzyskała zgodę ich właściciela. Jeśli przekazaliście Państwo jakieś treści na naszą witrynę internetową, uznaje się, iż przekazaliście też pozwolenie na wykorzystywanie tych treści przez nas i innych użytkowników naszej witryny internetowej. Nasze witryny internetowe, w tym wszelkie treści tam umieszczone, są chronione na mocy obowiązujących na całym świecie przepisów prawa autorskiego oraz postanowień traktatowych. Uznajecie Państwo i zgadzacie się, że nasze witryny internetowe oraz usługi i oprogramowanie wykorzystywane w ramach naszych witryn internetowych zawierają prawnie zastrzeżone i poufne informacje chronione na mocy właściwych przepisów dotyczących własności intelektualnej, ponadto Wasze korzystanie z naszych witryn internetowych ma charakter osobisty i nie podlega cesji. Kopiowanie, odtwarzanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, dystrybucja i inny sposób wykorzystania treści umieszczonych na naszych witrynach niezależnie od celu, jeśli działania te nie zostały dozwolone na mocy niniejszej Umowy Użytkownika i nie uzyskaliście Państwo na nie uprzednio naszej pisemnej zgody – są ściśle zakazane.   

Nasze logo, nazwy produktów, nazwy usług i ikony, dalej Znaki firmy McCain, stanowią znaki towarowe firmy McCain. Nie wolno Państwu wyświetlać bądź w inny sposób wykorzystywać Znaków firmy McCain bez uzyskania uprzednio naszej zgody. Nazwy i znaki towarowe firm lub produktów, do których odniesienia znajdują się na naszych witrynach internetowych, mogą być znakami towarowymi odpowiednio ich właścicieli. Wyświetlenie przez nas tych znaków towarowych lub nazw handlowych nie przenosi ani nie ustanawia żadnej licencji lub innych praw do tych znaków lub nazw. Nieuprawnione użycie Znaków firmy McCain jest ściśle zakazane.

 

 

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez jedną za stron. Niniejszą umowę można wypowiedzieć w dowolnym czasie poprzez zniszczenie wszystkich materiałów uzyskanych za pośrednictwem wszystkich witryn internetowych McCain wraz z wszelkimi powiązanymi dokumentami oraz kopiami i elementami zainstalowanymi. Zobowiązujecie się Państwo wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz Wasze prawo dostępu do naszej witryny internetowej w przypadku, gdy nie zgadzacie się na jakiekolwiek zmiany wprowadzone na naszej witrynie internetowej. 

Firma McCain może rozwiązać licencję udzieloną zgodnie z niniejszymi Warunkami w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli, według jej wyłącznej oceny, naruszają Państwo którykolwiek z warunków niniejszej umowy.  Z chwilą zakończenia umowy zobowiązani są Państwo do zniszczenia wszelkich materiałów i zaprzestania korzystania z naszych witryn internetowych.  Niezależnie od rozwiązania umowy, zgadzają się Państwo podlegać niniejszym warunkom w odniesieniu do poprzedniego użytkowania naszych witryn internetowych oraz pobranych materiałów.

Ponadto, nie obiecujemy, że dostarczone na naszych stronach materiały będą dla Państwa zawsze dostępne. Firma McCain ma prawo zamknąć w dowolnym momencie wszystkie lub część swoich witryn internetowych bez uprzedniego powiadomienia.

 

 

Postanowienia różne dotyczące Warunków niniejszej Umowy Użytkownika

Firma McCain może w dowolnym czasie modyfikować niniejsze Warunki oraz umowę, którą tworzą, poprzez uaktualnienie niniejszej publikacji bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia. Prosimy o częste sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem aktualizacji.  Jeśli nie akceptujecie Państwo jakiegoś warunku lub zmiany, zobowiązani jesteście natychmiast zaprzestać użytkowania witryny. Wasze dalsze użytkowanie naszej witryny po umieszczeniu na niej zmiany stanowi akceptację takiej zmiany. Niniejsze Warunki dotyczą jedynie korzystania przez Państwo z naszej witryny, nie dotyczą innych umów, które mogliście zawrzeć z firmą McCain.

Niniejsze warunki wraz z wszelkimi powiadomieniami w trybie online i wszystkimi dodatkowymi warunkami, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią całość porozumienia (włącznie z Polityką Prywatności) dotyczącego wszystkich zagadnień omówionych powyżej.

 

Informacja prawna

 

©2011 McCain Foods Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest McCain Foods Limited albo podmiot działający w imieniu McCain Foods Limited lub jej podmiotów stowarzyszonych, dalej „McCain”. Opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności celem przedstawienia Państwu ogólnych zasad zarządzania danymi osobowymi, w tym zasad dotyczących tego, jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu możemy je ujawnić. Polityka może być okresowo uaktualniana, prosimy więc o jej okresowe przeglądanie.

Firma McCain uznaje swoje zobowiązania wobec klientów, społeczności oraz osób odwiedzających witrynę internetową do przestrzegania najwyższych standardów przyzwoitości, sprawiedliwości i uczciwości we wszelkich podejmowanych przez firmę działaniach. Co za tym idzie, firma McCain oddana jest podstawowym zasadom chronienia w Internecie prywatności konsumentów, a zwłaszcza dzieci. Wspieramy aktywną samoregulację i stosowanie najlepszych praktyk, tam gdzie nie obowiązują przepisy prawa oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie przepisy obowiązują.

 

 

Gromadzenie danych

1. Dane osobowe

O ile zapisy niniejszego dokumentu wyraźnie nie stanowią inaczej, nie zbieramy od osób indywidualnych danych, które umożliwiają ujawnienie ich tożsamości, chyba że dane takie zostaną nam przekazane za zgodą owych osób wyrażoną wprost lub domniemaną. W celu przeglądania naszych witryn internetowych odwiedzający nie muszą ujawniać swoich danych osobowych. Jednakże warunki uczestnictwa w niektórych programach specjalnych oferowanych przez firmę McCain mogą wymagać ujawnienia danych osobowych. Powyższe programy specjalne obejmują konkursy, loterie i inne promocje. W każdym przypadku, gdy oferujemy uczestnictwo w programie specjalnym, wyraźnie wskazujemy, które dane są gromadzone, w jaki sposób będą wykorzystane i komu mogą być ujawnione. Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które w sposób uzasadniony są wymagane dla celów realizacji programu specjalnego

Obowiązujące przepisy prawa mogą nam nakazywać lub zezwalać na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych bez Państwa zgody, na przykład na mocy nakazu sądowego, zgodnie z miejscowymi lub federalnymi przepisami lub w odpowiedzi na zapytanie organu państwowego albo celem windykacji należności.

 

2. Dane nieosobowe: Cookies

Firma McCain może stosować technologię typu „cookies” w celu uzyskania danych nieosobowych od osób odwiedzających witryny internetowe. Cookies są plikami informacyjnymi, które Państwa przeglądarka umieszcza w Waszym komputerze podczas wizyty na stronie internetowej. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie, lecz można skonfigurować je tak, aby cookies były odrzucane lub aby przekazywana była informacja o ich przesłaniu. W ramach tego procesu nie pozyskujemy danych osobowych ani nie udostępniamy takich informacji osobom trzecim ani też nie kontaktujemy się z Państwem. Cookies pozwalają nam dostosować interfejs użytkownika, aby przyspieszyć proces nawigacji i umożliwić sprawniejsze korzystanie ze strony. Jeśli konfiguracja przeglądarki powoduje odrzucenie cookies, nie będziecie Państwo mogli skorzystać z niektórych funkcji oferowanych przez witryny internetowe McCain.

Korzystanie z koszyka (tam gdzie jest dostępny) możliwe jest dzięki cookies dla sesji tymczasowej. Tymczasowe cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Przeglądarka może też przechowywać na komputerze inny rodzaj cookies. Z chwilą zalogowania, ten rodzaj cookies informuje nas czy wcześniej odwiedziliście już naszą stronę czy też jesteście Państwo nowymi gośćmi. Korzystamy z cookies, aby ustalić, które funkcje strony są dla Państwa najbardziej interesujące, co pozwala nam poszerzyć zindywidualizowaną ofertę.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone dane

Jeśli przekażecie nam Państwo swoje dane osobowe (np. w e-mailu zawierającym zgłoszenie się do określonych programów, konkursów, promocji, itp.), Wasze dane osobowe możemy wykorzystać w następujący sposób:

 1. w celu świadczenia usług, o które się zwracacie – co może obejmować udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania oraz administrację konkursów i loterii, do których się zgłaszacie,
 2. w odpowiedzi na informacje przesyłane do firmy McCain lub zamieszczone na witrynie internetowej,
 3. okresowo, w celu skontaktowania się z Państwem jeśli wyraźnie udzieliliście Państwo zgodę na dalsze kontakty ze strony firmy McCain lub jej podmiotów stowarzyszonych lub na umieszczenie na liście adresowej,
 4. okresowo w innym celu, w związku z Państwa prośbą lub zgodą,
 5. celem prowadzenia naszej ewidencji, w tym prowadzonej w celach prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami, dla celów audytu, zarządzania ryzykiem i zapewnienia jakości,
 6. w innych celach dozwolonych na mocy prawa.

 

Jeśli przekażecie nam Państwo swoje dane osobowe, po tym jak poinformujemy Was w jakim celu chcemy je uzyskać, jak wykorzystać i komu ujawnić, Wasza zgoda na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie danych zostaje wyrażona w sposób domniemany poprzez dobrowolne przekazanie owych danych osobowych. Okresowo możemy poprosić Was o wyrażenie zgody w bardziej wyraźny sposób.

Jeśli przekazujecie nam informacje dotyczące innej osoby, ponosicie odpowiedzialność za uzyskanie zgody owej osoby na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnienie jej danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a szczególnie w celu, dla którego owe dane są nam przekazywane. Jeśli korzystacie z funkcji na witrynie internetowej, która umożliwia wysłanie innej osobie informacji e-mailem, uznaje się, że wiadomość do tej osoby wysyłacie Państwo (a nie firma McCain). Dane osobowe innej osoby wykorzystamy jedynie w celu zarządzania określoną usługą, w tym w celu wykrycia nadużyć i przeciwdziałania im.

 

 

 

Ujawnienie danych osobowych

Z zastrzeżeniem odmiennych zapisów w niniejszym paragrafie, nie ujawniamy informacji otrzymanych od Państwa innym osobom spoza firmy McCain lub jej podmiotów stowarzyszonych, za wyjątkiem zewnętrznych dostawców usług firmy McCain, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie Waszych danych osobowych jedynie w określonych celach wskazanych przez firmę McCain, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy inne wykorzystanie może być wymagane na mocy prawa.

Na naszych witrynach internetowych możemy udostępniać funkcje, obecnie lub w przyszłości, umożliwiające osobom odwiedzającym publiczne komentowanie materiałów udostępnionych przez firmę McCain lub wysyłanie treści widocznych dla wszystkich. W takim przypadku poinformujemy Was o tym, że informacje będą ogólnie widoczne, czynność ta będzie nieobowiązkowa.

Jeśli firma McCain zaproponuje zawarcie transakcji (tj. sprzedaży części przedsiębiorstwa McCain lub spółki zależnej, finansowania, sekurytyzacji, sprzedaży aktywów i in.), firma McCain może ujawnić dane osobowe, w sposób uzasadniony wymagane do oceny takiej transakcji. Firma McCain zobowiąże odbiorcę owych danych osobowych do zachowania ich w poufności i wykorzystania jedynie w celu oceny transakcji. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, druga strona będzie zobowiązana zwrócić lub zniszczyć owe dane. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, firma McCain przekaże dane osobowe w sposób uzasadniony wymagane do przeprowadzenia transakcji i zobowiąże odbiorcę owych danych do wykorzystania ich jedynie w celu, dla którego zostały oryginalne zgromadzone i zgodnie z niniejszą polityką.

 

Firma McCain może ujawnić Państwa dane osobowe w sposób uzasadniony wymagane do realizacji celów opisanych w paragrafie zatytułowanym „Jak wykorzystujemy gromadzone dane”, w celu przestrzegania wymogów prawnych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, spełnienia wymogów branży, samoregulacji, ubezpieczeń, audytu i bezpieczeństwa.

Firma McCain prowadzi działalność na skalę globalną, a dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez firmę McCain lub dostawców usług firmy McCain na obszarach wielu jurysdykcji.

 

 

Dane osobowe niepełnoletnich dzieci

Ważna informacja dla dzieci

Zanim podasz swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy lub inne dane osobowe jakiejś osobie w Internecie, najpierw poproś rodziców o zgodę.

 

Ważna informacja dla rodziców

Firma McCain nie kieruje reklam, ani świadomie nie gromadzi danych umożliwiających ujawnienie tożsamości w stosunku do dzieci poniżej 12 roku życia. Niektóre części naszych witryn internetowych poświęciliśmy markom, które mogą zainteresować lub być atrakcyjne dla niepełnoletnich dzieci (niemniej w wieku starszym niż 12 lat). W kontaktach z dziećmi powyżej 12 roku życia, firma McCain ze szczególną dbałością traktuje potrzebę ochrony ich prywatności.

Zezwalamy dzieciom w wieku 12 lat lub starszym na kontaktowanie się z nami przez e-mail, zgłaszanie się do konkursów i promocji, zapisywanie się w celu otrzymywania elektronicznych biuletynów i na podobne czynności. W ramach tych działań, poprosimy Państwa dziecko o przekazanie danych rodziców, które potwierdzą Państwa zgodę na takie działania Państwa dziecka.

Jeśli dziecko, za zgodą rodzica, weźmie udział w konkursie i go wygra, to wtedy kontaktujemy się z rodzicem (nie dzieckiem) w celu uzyskania dalszych informacji potrzebnych do dostarczenia nagrody.

 

 

Odsyłacze

Na witrynach internetowych firmy McCain możemy zamieścić odsyłacze do innych stron WWW. Staramy się zamieszczać odsyłacze tylko do takich stron, które podobnie jak w naszym przypadku spełniają najwyższe standardy przyzwoitości, sprawiedliwości i uczciwości. Dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczane odsyłacze były dla wszystkich bezpieczne, jednakże stosowane na tych stronach praktyki dotyczące prywatności i zbierania danych nie mają nic wspólnego z McCain i nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Inne witryny internetowe, mogące zawierać treści nieodpowiednie dla dzieci, mogą umieszczać odsyłacze do stron firmy McCain bez naszej wiedzy i zgody. Nie oznacza to jednak poparcia firmy McCain dla owych witryn zewnętrznych. Ponadto firma McCain nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, polityki i działania tego rodzaju witryn.

 

 

Bezpieczeństwo w Internecie

Firma McCain podjęła odpowiednie kroki, aby jak najlepiej zabezpieczyć wszelkie informacje uzyskiwane od odwiedzających nasze witryny internetowe i od naszych klientów przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Dane osobowe przekazane przez odwiedzających i naszych klientów przechowywane są w bezpiecznej bazie danych firmy McCain. Wszystkie informacje uzyskane od naszych klientów chronione są za pomocą naszych okresowo sprawdzonych zabezpieczeń. Należy mieć jednak na uwadze, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest bezpieczna w stu procentach, a wszelkie informacje ujawniane w sieci potencjalnie mogą być przechwycone i użyte przez podmioty inne niż ich zamierzony odbiorca.

 

 

Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności

Zawartość oraz funkcje witryn internetowych firmy McCain mogą być okresowo aktualizowane, poprawiane, modyfikowane i uzupełniane. Firma McCain zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, informacji, funkcji, produktów, polityk, promocji, komunikatów czy oświadczeń. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na naszych witrynach internetowych. Politykę należy okresowo sprawdzać pod kątem zmian. Na samej górze publikacji podajemy datę i wersję Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z witryn internetowych McCain po dokonaniu zmian w Polityce Prywatności będzie oznaczać ich akceptację.

 

 

Zmiany i dostęp do danych osobowych 

Osoby, które przekazały informacje firmie McCain mogą w dowolnym czasie poprawiać, aktualizować i usuwać swoje dane osobowe z naszej bazy danych, przesyłając e-mail do firmy McCain. Należy kliknąć odsyłacz „Contact Us” (Skontaktuj się z nami), umieszczony na każdej stronie witryn internetowych McCain. Państwa prośba zostanie skierowana do odpowiedniej osoby w firmie McCain, które może się z Państwem skontaktować, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie lub uzyskać dalsze informacje dotyczące Państwa prośby.

Możecie Państwo zmienić wyrażoną wcześniej zgodę. Należy jednak pamiętać, że zmiana Waszej zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych może mieć wpływ na Państwa zdolność do uczestniczenia w określonych czynnościach oferowanych przez firmę McCain lub może ograniczyć naszą zdolność do kontaktowania się z Państwem.