Regulamin Konkursu „Moje ulubione danie z produktem McCain”

 


1. Postanowienia ogólne

 

 • [Konkurs] Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich odbywa się Konkurs o nazwie: „Moje ulubione danie z produktem McCain”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego zwycięzców na zasadach określonych w poniższym Regulaminie.

 

 • [Organizator] Organizatorem i fundatorem Konkursu jest: McCain Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Chociwel 25, 57-100 Strzelin, Polska, NIP: 7790041993 (dalej “Organizator”)

 

 

 • [Przyrzeczenie publiczne] Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu artykułu 921 Kodeksu Cywilnego.

 

 • [Czas przyjmowania zgłoszeń] Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 24 czerwca 2024 r. od chwili zamieszczenia przez McCain Polska postu konkursowego na oficjalnych profilach marki na FB oraz na Instagramie (dalej “Post Konkursowy”), do 08 lipca 2024 r., do godziny 23:59:59.

 

2. Uczestnicy

 

 • [Nieodpłatność] Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 

 • [Uczestnik] Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, stale zamieszkująca w Polsce, która ukończyła 18-sty rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych (dalej “Uczestnik”), Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika i powinno być realizowane z jego osobistego konta na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, które to konto powinno być ustawione jako publiczne.

 

 • [Wyłączenie] W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora - pracownicy McCain Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Chociwel 25, 57-100 Strzelin, Polska, NIP: 7790041993 oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez “członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. Zasady konkursu / Zadanie konkursowe

 

 • [Zgłoszenie] Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy śledzić oficjalne konta marki na Facebooku oraz Instagramie i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Poście Konkursowym, opublikowanym na profilu marki dnia 24 czerwca 2024 r. spełnić warunki Posta: Twoje ulubione frytki McCain usmażone bez tłuszczu? Brzmi pysznie! W airfryerze możemy w ten sposób usmażyć nie tylko frytki. Wymyśl przepis na najbardziej odjechane danie, jakie przyrządziłabyś lub przyrządziłbyś swoim gościom na pierwszą kolację po wygraniu urządzenia. Koniecznie dobierz do niego frytki McCain. Pokaż nam, który produkt wybierasz i dlaczego? Dodaj komentarz z opisem dania. Wrzucenie zdjęcia dania w komentarzu lub na swoim profilu będzie dodatkowo punktowane. Wśród wszystkich komentarzy wybierzemy 3 najbardziej kreatywne i najpyszniejsze zgłoszenia!

 

 • [Praca Konkursowa] Zadanie konkursowe należy wykonać w terminie
  od 24 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

 

 • [Laureaci] Organizator, na podstawie kryterium: spełnienie wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Konkursu, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, wyłonią 3 Laureatów.

 

 • [Ogłoszenie wyników] Laureaci zostaną wskazani w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie. Laureatów konkursu wskażemy w komentarzu posta konkursowego, oznaczając go zgodnie z NICK‘iem profilu lub z Imienia i Nazwiska. Jednocześnie Laureat zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej przez aplikację Messenger lub na Instagramie w wiadomości prywatnej. W odpowiedzi zwrotnej Laureat będzie zobligowany do podania swoich danych niezbędnych do realizacji Nagrody: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

 

 • [Ograniczenia] Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną Pracę Konkursową, tym samym każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę. Uczestnik musi wykonać autorską pracę konkursową oznacza to, że udostępnienia i kopiowanie nie swoich komentarzy nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. Profil Uczestnika musi być publiczny. Profile z ustawieniami „Prywatne“ nie będą brane pod uwagę.

 

 • [Akceptacja Regulaminu] Przed wzięciem udziału w Konkursie, rozumianym jako nawiązanie do zasad, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik powinien wziąć udział w Konkursie tylko w przypadku, w którym akceptuje postanowienia Regulaminu.

 

 • [Wykluczenie] Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 

4. Nagrody

 

 • [Nagroda] Nagrodą dla Laureatów Konkursu są: 3 urządzenia: Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS Ovi Smart XXL HD9867/90 Air Fryer
  Jeden Laureat otrzymuje jedno urządzenie.

 

 • [Podatek] Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

 • [Dane teleadresowe] Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook lub Instagram wiadomości prywatnej do oficjalnego profilu Organizatora na FB, na IG, w treści której należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe Laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia laureatowi Nagrody.

 

 • [Termin] Wiadomość zawierająca powyższe informacje powinna być przesłana przez Laureata w terminie najpóźniej 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 

 • [Błędne dane] Organizator informuje, że na skutek niepodania przez laureata danych, o których mowa w punkcie 4, zakładka „Dane teleadresowe”, lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, jeżeli Organizator i podmiot wręczający Nagrodę dołożyli należytej staranności w celu wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 • [Dostarczenie] Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora tylko na terenie POLSKI w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora pełnych danych adresowych, o których mowa w punkcie 4, zakładka „Dane teleadresowe”.

 

 • [Zrzeczenie się Nagrody] Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

5. Reklamacje

 

 • [Adres] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać na adres siedziby Organizatora (McCain Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Chociwel 25, 57-100 Strzelin, Polska, NIP: 7790041993), jak również pocztą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

 

 • [Elementy reklamacji] Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny bądź adres e-mail zgłaszającego. W treści reklamacji z zalecanym jej tematem: KONKURS - „Moje ulubione danie z produktem McCain” - reklamacja.

 

 • [Rozpatrywanie reklamacji] Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, chyba, że krótszy termin wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

 • [Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.


6. Dane osobowe 

 

 • [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest McCain Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Chociwel 25, 57-100 Strzelin, Polska, NIP: 7790041993. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród laureatom oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania laureatowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (https://www.mccain.com/privacy/pl).


7. Postanowienia końcowe

 

 • [Zastrzeżenie dotyczące serwisu FB i Instagrama] Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem FACEBOOK czy INSTAGRAM, w żaden sposób. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis FACEBOOK czy INSTAGRAM z odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczenie informacji Organizatorowi Konkursu, będą one wykorzystane tylko i wyłącznie w związku z wydaniem nagrody.

 

 • [Oświadczenie] Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późniejszymi zmianami).

 

 • [Regulamin] Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mccain.pl